Feestcommissie

De feestcommissie fungeert als ondersteuning voor de werkgroepen van de school en zet zich in voor klassenoverstijgende activiteiten als schoolreisjes en vieringen. Dit zijn extra’s die bovenop het lesprogramma komen en belangrijk zijn voor de saamhorigheid binnen de school, maar waarvoor de school geen financiële middelen ontvangt.

Vrijwillige ouderbijdrage

Met de vrijwillige ouderbijdrage bekostigen we bijvoorbeeld de viering van Sint Maarten, Sinterklaas en het kerstfeest. De organisatie van activiteiten als deze is in handen van de werkgroepen, maar we zijn heel blij met de hulp en inzet van ouders. Kinderen mogen altijd meedoen met alle extra activiteiten die de school organiseert. Kinderen worden niet uitgesloten van de activiteiten in geval de ouderbijdrage niet wordt betaald. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor schooljaar 2023-2024 €50,00 per kind.