Schoolplan

Benieuwd wat we de komende jaren willen bereiken met ons onderwijs? In het schoolplan staat uitgebreid beschreven wat de specifieke (onderwijs)doelen zijn, welke keuzes we maken en hoe we het onderwijs gaan vormgeven. Ook staat in het plan beschreven hoe we de kwaliteit van ons onderwijs borgen en wat we beter of anders willen doen. Het schoolplan biedt houvast aan ons team én aan u als ouder. Zodat u weet wat u en uw kind van De Driemaster mogen verwachten.

Elke vier jaar stellen we met de medezeggenschapsraad (MR) het meerjarenschoolplan vast.