Ouderraad

De ouderraad (OR) fungeert als klankbord voor de directie en zet zich in voor klassenoverstijgende activiteiten als schoolreisjes en vieringen. Dit zijn extra’s die bovenop het lesprogramma komen en belangrijk zijn voor de saamhorigheid binnen de school, maar waarvoor de school geen financiële middelen ontvangt.

Ouderbijdrage

Met de vrijwillige ouderbijdrage bekostigen we bijvoorbeeld de viering van Sint Maarten, het kerstfeest en de Avondvierdaagse. De organisatie van activiteiten als deze is in handen van de OR-leden, maar we zijn heel blij met de hulp en inzet van (andere) ouders.

Samenstelling en organisatie

Uit elke klas neemt een ouder in de OR plaats. We vergaderen zes keer per jaar. Alle ouders kunnen agendapunten inbrengen voor dit overleg. Tijdens de vergaderingen – die openbaar zijn – is de directeur van de school aanwezig. De notulen van de vergadering publiceren we op deze site.

 

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

Leden

Namens groep:

Nicolien (voorzitter)
Richard (penningmeester)
Hanne (secretaris)
Tinne 
Angela 
Simone 
Marnie 

Groep 1/2 (vissen)
Groep 5
Groep 7
Groep 6
Groep 4
Groep 3
Groep 1/2 (vlinders)

Vergaderdata:

dinsdag 3 september
dinsdag 5 november
dinsdag 21 januari
dinsdag 3 maart
dinsdag 12 mei
dinsdag 23 juni