Stel cookie voorkeur in

Visie en missie

Wij, basisschool De Driemaster, werken samen, met respect en ruimte voor ieders autonomie aan betekenisvol onderwijs.  
We werken vanuit betrokkenheid en benutten de in het team aanwezige talenten optimaal!

Het stuk visie komt uit ons schoolplan 2015-2019 (hoofdstuk 5). Het schoolplan is in zijn geheel te downloaden onder ‘Schoolplan 2015-2019’.

Onze missie

Op De Driemaster bieden we zinvol onderwijs in een betekenisvolle context.
Zinvol onderwijs: Dit betekent dat ons onderwijs erop gericht is om kinderen voor te bereiden op een passende plek in en deelname aan een snel veranderende, multiculturele samenleving gericht op kennis, technologische ontwikkeling en duurzaamheid.
Betekenisvolle context: Het onderwijs sluit aan bij de belevingswereld van het kind, stimuleert een onderzoekende houding, biedt ruimte voor eigen inbreng, zelfstandig werken en het dragen van verantwoordelijkheid voor eigen keuzes en planning. Ontdekken, verwonderen en genieten van zijn belangrijke kenmerken.

De Driemaster is een kleinschalige, reguliere buurtschool die zich kenmerkt door grote ouderbetrokkenheid en beweging en een groen schoolplein.

Onze visie

We begeleiden de kinderen in hun proces om de benodigde kennis en vaardigheden eigen te maken die een brede ontwikkeling waarborgen. We nemen daarbij de individuele ontwikkelkansen van elk kind als uitgangspunt.
Basisvoorwaarden hierbij zijn betrokkenheid en welbevinden. Een betrokken leerling is een nieuwsgierige leerling. Nieuwsgierigheid draagt bij aan het willen leren, ontdekken en ontwikkelen. Welbevinden is van belang omdat een kind pas tot ontwikkeling kan komen als het niet wordt belemmerd door angst, zorgen, pijn, honger etc. Een kind dat “lekker in zijn vel zit” staat open voor nieuwe ervaringen, kennis en ontwikkeling.
Basisvoorwaarden voor betrokkenheid en welbevinden:

• Je hoort erbij en je mag meedoen (relatie)

• Je hebt zelfvertrouwen en voelt je uitgedaagd (competentie)

• Je kunt en mag zelf keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen (autonomie)

 

Kennis en vaardigheden

De basisvakken taal, rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen krijgen in ons onderwijs veel aandacht omdat zij van fundamenteel belang zijn om je in de maatschappij te kunnen handhaven. Ook voor de brede vorming en ontwikkeling is dit van groot belang.
Daarnaast richten wij ons uiteraard ook op de wereld oriënterende en creatief vormende vakken.
Gericht op de toekomst hebben de zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden een centrale rol in ons onderwijs (samenwerken, communicatieve vaardigheden, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, creativiteit (in denken en doen), sociale en culturele vaardigheden en ICT-vaardigheden).

 

Hoe is dit in 2019 zichtbaar op De Driemaster?

De leeromgeving:

Deze is uitdagend, prikkelend, stimulerend en overzichtelijk en sluit aan bij een brede talentontwikkeling
Er is een samenhangend geheel van onderwijsactiviteiten
In en rond de school heerst er rust, orde en regelmaat
Kinderen en volwassenen gaan op een respectvolle manier met elkaar om
Het schoolklimaat kenmerkt zich door veiligheid; respect, acceptatie en zorg voor elkaar
Er is een rijke variatie aan leerbronnen; leerkrachten, methodes, ouders, ICT, nieuwe media, de omgeving, andere leerlingen etc.
We sluiten aan bij verschillen in leerstijl, tempo, cognitieve verschillen en interesses

De leerkracht:

Leerkrachten zorgen voor de overdracht van kennis en vaardigheden. Daarnaast krijgen zij steeds meer een coachende en begeleidende rol in het proces van leren en ontwikkelen. De leerkracht staat tussen de kinderen.
 De leerkracht stimuleert betrokkenheid door het toepassen van interactieve werkvormen (o.a. het gebruik van antwoordbordjes)
De leerkracht heeft hoge verwachtingen voor elke leerling, afgestemd op de individuele mogelijkheden (opbrengstgericht)
De leerkracht volgt de individuele ontwikkeling (o.a. LVS) en sluit hierbij aan met passende interventies (handelingsgericht)

Het curriculum (leerplan):

Het onderwijsaanbod voldoet minimaal aan de kerndoelen
Het werken met referentieniveaus taal en rekenen in geïmplementeerd
Doorgaande ontwikkelingslijnen zijn gewaarborgd
Het onderwijsaanbod sluit aan bij brede talentontwikkeling
Ouders krijgen een afgestemde rapportage over de ontwikkeling van de leerlingen
Sociale redzaamheid, het bevorderen gezond gedrag en sociaal-emotionele vorming zijn opgenomen in ons onderwijsaanbod     
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we vastgelegd welke ondersteuning we kunnen bieden aan kinderen met speciale behoeften
Voortgangsregistratie (methodegebonden toetsen en Cito LVS)

Samenwerking:

Er zijn regelmatig groepsoverstijgende activiteiten
Er is veel aandacht voor samenwerking tussen kinderen
Er is een adequate samenwerking en communicatie met ouders
We werken samen met derden om een breed, samenhangend en gevarieerd onderwijsaanbod te realiseren
Met partners in de voor-, tussen- en naschoolse opvang wordt constructief samengewerkt om voor kinderen een aaneensluitend dagprogramma te realiseren

Wat betekent dit voor de leerlingen:

Kinderen worden uitgedaagd om hun eigen leerproces mee vorm te geven o.a. middels eigen keuzes, het stellen van eigen leer- en onderzoeksvragen, zelf plannen en organiseren (weektaak) en verantwoordelijkheid dragen hiervoor.