Stel cookie voorkeur in

Leerlingzorg


Per 01-01-2015 is de ondersteuningsstructuur voor kinderen in Nijmegen gewijzigd. Er wordt gewerkt met Brede School Ondersteuningsteams (BSOT):
•    uitgaande van een multi disciplinaire ondersteuning t.b.v. kinderen, ouders en school
•    passend bij ontwikkelingen als Passend onderwijs en Transities Jeugdzorg /  AWBZ
•    Handelingsgericht werken en handelingsgericht arrangeren: in iedere school en BSOT
•    Ouders zijn onderdeel van het proces
•    Leerkracht en medewerkers van de bij de (Brede) School betrokken kernpartners kunnen worden uitgenodigd voor overleg binnen deze teams
•    Ouders worden altijd voor besprekingen uitgenodigd
•    Er wordt gestreefd naar een integrale aanpak

Voor ondersteuning van individuele leerlingen en/of gezinnen is het BSOT ingericht. Hierbij werken de school, maatschappelijk werk en de GGD samen om problemen te voorkomen en leerlingen te begeleiden en desgewenst te verwijzen naar de reguliere hulp. Wanneer uw kind/gezin tijdens een bijeenkomst van dit team wordt besproken zal vooraf aan u toestemming worden gevraagd. Samen met u wordt bekeken op welke manier hulp kan worden geboden.

De School als Vindplaats

De School als Vindplaats is een project voor alle Nijmeegse scholen; basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en ROC. Een project van ‘de Combinatie’ waarin verschillende zorgorganisaties in Nijmegen samenwerken.
Samen met zorgteam en docenten willen wij leerlingen met hulpvragen zo vroeg mogelijk op weg helpen. Door ondersteuning en begeleiding of door een verwijzing naar hulpverleners van een wijkteam of andere organisatie. Door op tijd de problemen te signaleren en op te pakken, willen we voorkomen dat de problemen voor de leerling (te) groot worden en hij of zij helemaal niet meer naar school kan of wil.  
Wat doet de contactpersoon?
Als docenten of zorgteam vragen hebben rond het gedrag of de ontwikkeling van een leerling, kunnen zij dit met de contactpersoon bespreken. Hij is regelmatig op school aanwezig en is altijd telefonisch bereikbaar. Het netwerk van wijkteams en hulpverleners is bij hem bekend. Op die manier kan hij de kennis en ervaring van het zorgteam op school waar nodig aanvullen. Samen wordt bekeken op welke manier de leerling op de best passende manier, en zo snel mogelijk, geholpen of verwezen kan worden, zodat hij of zij op school goed kan blijven functioneren.
Onze contactpersoon is Mark Hermsen. Hij is per e-mail bereikbaar: m.hermsen@entrea.nl. U kunt op school ook bij hem langskomen, elke donderdag tussen 8.30 en 12.30 uur. Als u meer informatie over De School Als Vindplaats wilt hebben, kunt u bij Mark een informatiefolder opvragen.

 

Passend Onderwijs

In het kader van Passend Onderwijs is een schoolondersteuningsprofiel ontwikkeld voor De Driemaster. De komende jaren wordt er gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het ondersteuningsprofiel.
We streven naar een schoolorganisatie waarbij we zo goed mogelijk aansluiten bij de individuele leer- en ontwikkelmogelijkheden en behoeften van elk kind, passend binnen de mogelijkheden van de groepssamenstelling en/of onze school.
Een aantal teamleden heeft hiervoor een specialisme ontwikkeld. Denk hierbij aan een specialist hoogbegaafdheid en een rekenspecialist.